Đối tác

Tài liệu

Thông cáo Báo chí của ISAAA: Cây trồng công nghệ sinh học tiếp tục phát triển và mang lại lợi ích trong năm 2014

Thông cáo Báo chí của ISAAA: Năm 2013 đã có 18 triệu nông dân ở 27 nước lựa chọn cây trồng công nghệ sinh học, diện tích canh tác toàn cầu tăng 5 triệu ha

Mười điểm nổi bật về cây trồng công nghệ sinh học/ cây trồng chuyển gen trong năm 2013

Clive James, 2012. Tình trạng cây trồng chuyển gen /cây trồng CNSH được đưa vào canh tác thương mại trên toàn cầu. Bản tóm tắt của ISAAA, số 43

Clive James, 2008. Tình trạng cây trồng chuyển gen /cây trồng CNSH được đưa vào canh tác thương mại trên toàn cầu . Bản tóm tắt của ISAAA, số 39